Algemene Voorwaarden Healthy-Club

1. Definities

Healthy-Club : Food for Life VOF – BE 0598.806.041 – Arteveldestraat 10 – 8551 Heestert;
Clublid : deel uitmakend van Healthy-Club;
Programma : door Healthy-Club aangeboden mogelijkheid om gedurende een bepaalde tijd of voor een bepaald aantal beurten gebruik te maken van (een) specifieke
faciliteit(en) van Health-Club;

2. Gebruik van de Healthy-Club faciliteiten

2.1. De Healthy-Club-faciliteiten, zijn uitsluitend toegankelijk voor leden met een actief lidmaatschap, tijdens de voorziene openingsuren met coaching. Deze
openingsuren zijn op werkdagen tussen 9u-13u & 16u-20u.
2.2. Healthy-Club verstrekt een lidmaatschap aan diegene die zich bij Healthy-Club heeft ingeschreven voor gebruik van de Healthy-Club-faciliteiten, zodra onderstaande
condities allen werden voldaan:
– de inschrijving door Healthy-Club is aanvaard & afgerond;
– het contract werd ondertekend;
– de eerste termijn van het contract werd betaald;
2.3. Leden kunnen bij een actief lidmaatschap met duur 6 maanden of 12 maanden de toegang krijgen tot de club, 7/7, tussen 6u-22u. Voor deze toegang dient een
speciale procedure te worden gevolgd en aan voorwaarden worden voldaan. Leden kunnen deze toegang verzoeken en alle info hierover bekomen in de club.

3. Inschrijving

Inschrijving geschiedt door het voltooien van de inschrijvingsmodaliteiten in de club, en het voor akkoord ondertekend Healthy-Club contract/lidmaatschapsformulier.
Healthy-Club kan nadere voorwaarden stellen voor aanvaarding van de inschrijving, bijvoorbeeld: voorlegging van een geldig legitimatiebewijs.

4. Aanbod

Healthy-Club kent een wisselend aanbod van diverse soorten lidmaatschappen, zoals dat blijkt uit het meest recente overzicht van het aanbod van Healthy-Club ten tijde
van de aanvaarding van de inschrijving.

5. Totstandkoming overeenkomst

Met de ondertekening van het contract door Healthy-Club & het lid is een overeenkomst tot stand gekomen die het lid recht geeft op het gebruik van de Healthy-Club-
faciliteiten zoals bedoeld in het programma waarnaar verwezen is op het contract en tegen het tarief zoals dat eveneens is vermeld op het contract.

6. Duur van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst wordt, afhankelijk van het gekozen programma en afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor men in aanmerking komt, aangegaan voor de
duur van 1 maand, 6 maanden, 12 maanden, of een andere specifiek in het contract vermelde duur.
6.2 Een clublid dat voor een maandelijkse betaling per domiciliering kiest, betaald contant het saldo van de huidige maand. Vervolgens zal maandelijks een domiciliering
worden uitgevoerd door Healthy-Club. Na einde van de contractperiode blijft deze domiciliëring doorlopen en is deze, per maand op te zeggen. Opzeggen kan enkel via
mail naar info@healthy-club.be en dit ten laatste 3 werkdagen voor het ingaan van de nieuwe maand.
6.3 Bij een onvrijwillige afwezigheid of ziekte kan het lid een (dokters)bewijs binnenbrengen. De periode van afwezigheid wordt achteraan het abonnement verlengd. Dit
moet een periode van minimum 10 opeenvolgende dagen zijn.
6.4 Bij een vrijwillige afwezigheid of onvrijwillige afwezigheid zonder attest, wordt de afwezige periode gerecupereerd na het nemen van een nieuw abonnement. Dit
moet een periode van minimum 10 opeenvolgende dagen zijn.

7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Er gebeuren geen terugbetalingen van het inschrijvingsgeld of van het abonnementsgeld. De klant heeft echter wel een bedenktijd van 7 werkdagen om zonder
kosten van zijn abonnement te kunnen afzien.
7.2 Wanneer iemand zijn abonnement of beurtenkaart niet verder kan opgebruiken, kan deze eventueel wel worden opgebruikt door iemand anders. Deze laatste dient
zich eerst correct in te schrijven in de club. ( zoals bedoeld in artikel 3. Inschrijving )

8. Prijzen en wijze van betaling

8.1 Alle betalingen kunnen via bancontact, per domiciliëring of cash gebeuren.
8.2 Voor de verschillende Healthy-Club-faciliteiten is het tarief verschuldigd zoals dat geldt op het moment van totstandkomen van de overeenkomst als bedoeld in
artikel 5. Een tarievenlijst is voor ( potentiële ) leden op elk moment verkrijgbaar bij de receptie van Healthy-Club.
8.3 Bij inschrijving verklaart het lid Healthy-Club, in geval van de keuze voor een domiciliering, te machtigen tot automatische incasso van al hetgeen het lid uit de
inschrijving verschuldigd is of zal zijn.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Personen die gebruik maken van Healthy-Club faciliteiten dienen zich er uitdrukkelijk zelf van te vergewissen of het door hen gekozen programma voldoende is
afgestemd op de toestand van hun gezondheid.
9.2 Het gebruik van alle faciliteiten van Healthy-Club geschiedt geheel op eigen risico. Healthy-Club is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan lijf of goed van
personen die gebruik maken van Healthy-Club.
9.3 Indien Healthy-Club of een derde door toedoen van een persoon die gebruik maakt van Healthy-Club schade lijdt, is deze persoon gehouden deze schade te
vergoeden. Het veroorzaken van schade kan voor Healthy-Club reden zijn de persoon per direct de toegang te ontzeggen.

10. Overige regels en gebruiksvoorschriften

10.1. De leden zijn verantwoordelijk voor de controle van hun persoonlijke conditie tijdens de activiteiten opgenomen in de club. Bij het vaststellen van ongewone
symptomen moet het lid zich onmiddellijk onthouden van elke deelname aan de activiteit en een begeleider van Healthy-Club informeren over de ervaren symptomen.
10.2. Het trainingsschema heeft als doel het ontwikkelen en het handhaven van hart- en ademhalingsfitness en van bepaalde lichaamsdelen, flexibiliteit, spiersterkte en
uithoudingsvermogen.
10.3 Het lid moet de fitnessinstructeur verwittigen van latere wijzigingen aan de informatie die oorspronkelijk in de gezondheidsvragenlijst bij inschrijving werd
opgegeven.
10.4 In bepaalde gevallen kan de fitnessinstructeur bijkomende medische informatie eisen van de huisarts van leden, teneinde een veilig en correct trainingsschema te
kunnen voorstellen.
10.5 Het trainingsschema is ontworpen om geleidelijk de werklast van het hart- en
ademhalingssysteem te verhogen. Evenwel kan de reactie van het hart- en ademhalingssysteem op het trainingsschema niet met volkomen nauwkeurigheid voorspeld worden. De leden aanvaarden dat er een risico bestaat voor ongunstige
resultaten gedurende, of na het trainingsschema.
10.6 Elk lid aanvaardt deel te nemen aan de clubactiviteiten op eigen risico. Verder aanvaardt het lid bij afwezigheid en nalatigheid van Healthy-Club, de begeleiders,
bedienden of andere tussenpersonen, deze niet aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade, niet beperkt tot, letsels of overlijden ten gevolge van de activiteiten
verricht in de club.
10.7 Men dient sportkleding en sportschoeisel te dragen en de schoenen moet een propere, niet aflatende zool bevatten.
10.8 Het is niet toegestaan sporttassen mee te nemen in de trainingsruimte.
10.9 Het is niet toegestaan te trainen met ontbloot bovenlichaam.
10.10 Het is verplicht een handdoek te gebruiken op de trainingstoestellen.
10.11 Het is ten strengste verboden de intensiteit van de toestellen te verhogen waarop men zelf niet traint.
10.12 Leden onder 18 jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd.
10.13 Leden moeten in en rond de club eerbiedig met elkaar omgaan en geen beledigende of lasterlijke taal gebruiken.
10.14 Roken is niet toegestaan.
10.15 Voorwerpen onbeheerd achterlaten in het gebouw wordt ten stelligste afgeraden.
10.16 De club verwerpt elke verantwoordelijkheid bij verlies van geld of persoonlijke eigendommen van leden of genodigden. De leden zijn verantwoordelijk voor hun
eigendommen en eerbiedigen alle regels en reglementen van de club.
10.17 Een lid kan geschorst worden of zijn/haar lidmaatschap kan worden ingetrokken, indien zijn/haar gedrag onredelijk is of niet overeenstemt met de regels en
reglementen van de club.
10.18 De directie behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren, dan wel te ontzeggen aan bepaalde bezoekers/leden.
10.19 Healthy-Club is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen, diefstal of vandalisme.
10.20 Alle leden dienen de elementaire regels van netheid en hygiëne te respecteren.
10.21 De beschikbaarheid van faciliteiten kan tijdelijk zijn beperkt als gevolg van keuring, onderhoud, reparatie, bijzondere evenementen of ontstentenis van de
betreffende instructeur of instructrice.
10.22 Niet naleving van de algemene voorwaarden of andere van kracht zijnde reglementen is reden voor Healthy-Club de betreffende persoon tijdelijk of voorgoed de
toegang te ontzeggen, onverminderd de verplichting van die persoon tot voldoening van de overeengekomen betaling.
10.23 Healthy-Club behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigingen.
10.24 De houders van een abonnement of een beurtenkaart kunnen onbeperkt gebruik maken van de trainingsfaciliteiten tijdens de voorziene en aangeduide
openingsuren.
10.25 De prijzen van de abonnementen of beurtenkaarten alsook de openingsuren kunnen worden aangepast zonder voorafgaande aankondiging en zijn steeds
beschikbaar aan de receptie.

11. Geschillen

In geval van geschillen, voortvloeiend uit enige overeenkomst als bedoeld in artikel 5 of uit daarmee samenhangende of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen
partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een onafhankelijke partij. De kosten daarvan komen ten laste van beide partijen, elk voor een gelijk
deel.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Onverminderd het in het voorgaand lid bepaalde is op alle rechtsverhoudingen met Healthy-Club, het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen, uitsluitend
worden beslecht door de rechtbanken te Kortrijk en desbetreffend door de vrederechter te Kortrijk.

13. Slotbepaling

In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het
nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.